Pöördumine

Rahandusministeerium Haridus- ja Teadusministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn Munga 18, 50088 Tartu
info@rahandusministeerium.ee hm@hm.ee

Avaldaja Kalle Kekki

Avaldus

Pöördun Teie poole palvega peatada Lüganuse Vallavalituse ja Volikogu poolt juhitav Kiviõli I Keskkooli kogu koolipere töökius.
Kiviõli I Keskkoolis toimub midagi eriskummalist. Lapsevanem, Lüganuse Vallavolikogu liige, püüab saavutada oma rahulolu läbi kooli direktori ja kui direktor tema tahte järgi ei toimi, siis vallandame direktori. Kaasa on läinud volikogu liikmed sellega samas saavad nad aru , et see ei peaks nii olema, kuid kardetakse koalitsiooni lagunemist ja sellega võimu kaotust.
Teatavasti 1. septembrist 2023 läheb Kiviõli I Keskkool Riigikooliks, st Haridusministeeriumi alluvusse. Kooli on külastanud asjaosalised HTM ist ja nagu direktor on kooliperet informeerinud, siis üleminek toimub plaanipäraselt ning õppe ja kasvatustöö jätkub vastavalt õppekavale. Sellega on nagu kõik öeldud ja algas suvevaheaeg.
Olukorrast
Lüganuse Vallavolikogu liige Arno Strauch kasutab oma volikogu liikme mõjuvõimu isiklike asjade lahendamise leidmisel. Arno Strauch olles Lüganuse vallavolikogu liige, volikogu aseesimees, revisjonikomisjoni esimees ja hariduse- ja noorsotöökomisjoni esimees (esitas avalduse 11.04.23 Lüganuse volikogu esimehele, Hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimehe kohalt ära minemiseks ) kasutab oma mõjuvõimu ning nõuab õpetaja lahtilaskmist ja direktori vallandamist.
Volikogu liikme poeg õpib Kiviõli I Keskkooli 9 klassis vahejuhtum õpetajaga leidis aset 13.03.2023 aastal umbes kell 11.30. Koolis algas tund kui noored ei lahkunud õpilaste puhke toast, kui õpetaja Signe Viilop laskus R. S.-ga vestlusesse ja palus tal lahkuda tekkis nende vahel sõnavahetus. Vahejuhtumist on lapsevanem A.Strauch teavitanud kooli. Kooli direktor kuulas ära õpetaja ja lapse, tegi kohtumise nende vahel kus õpetaja tunnistab et tegi ebasobiva märkuse lapsele ja vabandas selle pärast nii lapse ees kui ja tööandja ees. Lapsevanem soovis samuti õpetajaga laua taha istuda, kooli direktor korraldas kohtumise kus viibisid mõlemad lapsevanemad, õpetaja ja direktor. Vestluse käigus vabandas õpetaja ka lapsevanemate ees ning põgusalt puudutati ka lapse käitumise küsimust, kuid lapsevanemad ei olnud vabandamisega rahul ja nõudsid direktorilt õpetaja lahtilaskmist. Kuna direktor oli teinud otsuse, et osapooltega on räägitud, juhtumit on analüüsitud ja õpetaja on ka vabandanud siis direktor ei näe põhjust õpetaja vallandada vaid kõikidel on antud juhtumist õppida. Lapsevanem ei jäänud antud situatsiooniga rahule ning pöördus Lüganuse Vallavanema poole kes on kooli pidaja.
Kiviõli I Keskkooli hoolekogu esimees ja hoolekogu leiab, et kooli direktor on konflikti lahendanud parimal viisil ja moel, õpetaja on saanud suulise hoiatuse.
Lapsevanem on Lüganuse Vallavolikogu liige, volikogu aseesimees, revisjonikomisjoni esimees ,kes on tööandja Lüganuse Vallavanemale ( Vallavalitusele ). Lüganuse vallavanem tegi arupärimise Kiviõli I keskkooli direktorile juhtumi kohta ja sai vastuse. Lapsevanem nõudis vallavanemalt osapoolte kohtumist vallavalitsuses. 11.04.23 hommikul helistas ( saatis kirjaliku kutse e-postiga) vallavanem Marja-Liisa Veiser Kiviõli I Keskkooli direktorile Tiit Salvanile ja soovis samal päeval osapooled laua taha saada. Sama päeva kell 14.30 kogunesid vallavanema kabineti kooli direktor Tiit Salvan, õpetaja Signe Viilop, sotsiaalpedagoog Pille Kekki, vallavanem Marja-Liisa Veiser, abivallavanem Max Kaur ja lapsevanem/volikogu liige Arno Strauch. Enne koosoleku algust ütles Arno Strauch kooli direktorile, et mina veel teotasin sinu kandidatuuri sügisel direktoriks saamisel, see oli viga seda kuulid pealt kabinetis viibijad. Antud koosolekut juhatas vallavanem andes kõigile osapooltele võimaluse rääkida. Õpetaja Signe Viilop veelkord vabandas oma väljaütlemise eest lapsevanema ees, sotsiaalpedagoog kinnitas, et lapsel ei ole õpetaja Viilopi vastu midagi. Kui 1,5 tunni pärast vallavanem koosoleku kokku võttis ja püüdis osapooli lepitada siis lapsevanem teatas, et tema ei ole selle tulemusega rahul. Tema käest küsiti, et mis lahendus teda rahuldaks oli vastuseks õpetaja lahtilaskmine. Arno Strauch lubas asjaga edasi minna ning 12.04.23 saabus direktori ja vallavanem post kasti ka A.Strauci advokaadi kiri kus antakse teada, et juhul, kui olukorrale ei leita koolisiseselt mõistlikku lahendust, oleme sunnitud pöörduma Haridus- ja Teadusministeeriumi poole haldusjärelevalve menetluse algatamiseks.
Lapsevanem kasutab oma mõjuvõimupositsiooni volikogu liikmena. Isik nõuab direktorit õpetaja lahtilaskmist lisaks kaasab juhtumi lahendamiseks ka vallavanema kella tööandja ta. Lapsevanem ei ole koostööks valmis ja nõuab oma tahtmist ka vallavanem poolt läbiviidud kohtumisel.
On tekkinud olukord, kus Lüganuse Vallavolikogu liige kasutab enda mõjuvõimu (vallavanema ja valitsuseliikme kelles on abivallavanem ) huvide konflikti lahendamiseks, on toimingu tegemine millega luuakse eelis otsustajale ( Arno Strauch, kes saavutab selle või soovib saavutada seda, mida on soovinud otse direktorilt).
Peamised huvide konflikti valdkonda reguleerivad õigusaktid on korruptsioonivastane seadus (KVS), avaliku teenistuse seadus (ATS) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS). Mõjuvõimuga kauplemise puhul on tegemist altkäemaksu vormiga, ent kus hüve saajaks ei pruugi olla ametiisik. Tähtis on sotsiaalne või professionaalne positsioon: hüve saaja ei saa küll ise otsustada, kuid saab oma positsiooni tõttu otsustajat mõjutada.
Huvide konflikt on ametiisiku ametikohustuste ja erahuvide vastuolu, kus erahuvid võivad mõjutada ametikohustuste täitmist (OECD, 2005, asja olemuse kohta pikemalt vt OECD käsiraamatust „Huvide konflikti käsitlemine avalikus sektoris“). Ametiisikul või tema lähedasel on isiklik huvi otsuses või toimingus, mida ta ise peab tegema või mida ta saab mõjutada.
Kohaliku volikogu liige, kes on tööandjaks vallavanemale, lahendab kooli sisest probleemi läbi vallavanema ja vallavalituse liikme, et saada endale soovitud lahendust, volikogu liige soovib õpetaja töölt vabastamist. Seda ta ei saavutanud, siis soovib direktori ametist vabastamist.
Mõjuvõimuga kauplemise puhul on tegemist altkäemaksu vormiga, ent kus hüve saajaks ei pruugi olla ametiisik. Tähtis on sotsiaalne või professionaalne positsioon: hüve saaja ei saa küll ise otsustada, kuid saab oma positsiooni tõttu otsustajat mõjutada.
Mõju kasutamist eristab mõjuvõimuga kauplemisest see, et mõjutaja ega ka keegi kolmas ei pruugi olla saanud mõjutamistegevuse eest meelehead.
Volikogu liige kasutab oma ülemvõimu vallavalituse üle enda perele sobiva lahenduse leidmiseks.
Kooli hoolekogu esimees pöördus avaldusega Viru Ringkonnaprokuratuuri, kuid vastus oli, et puudub materiaalne huvitatus, altkäe maksu ei ole antud ja asja menetlusse ei võeta.
Käesolevaks ajaks on Õpetaja ajutine tööleping ( ukraina laste eesti keel) lõpetatud.
Kuid see olukord sellega ei lõppenud, kuna direktor ei lasknud õpetajat töölt lahti, siis asjast huvitatud isik algatas direktori töölt vabastamise kampaania, kasutades selleks volikogu liikme positsiooni.
Kuna kohtusse ei olnud võimalik minna, siis algatati Teenistuslik järelevalve punktis, mis on valla pädevuses ( töölepingud ).
Kooli direktor töötab alates 01.08.2022 , st tööle asumisel olid juba töölepingud uueks õppeaastaks 2022/2023 sõlmitud, välja arvatud nn ukraina laste eesti keele neli lepingut.
Kuna enamus töölepinguid on sõlmitud enne direktori tööle asumist, siis tuleb anda aeg lepingute korrastamiseks. Hoiatuses on märgitud, kui tuleb teine hoiatus, siis lastakse lahti.
30.06.23 algatati teine Teenistuslik järelevalve menetlus, dokumentide kontroll peaks lõppema 06.07.23
Lüganuse vallal puudub Teenistusliku järelevalve läbiviimise kord.
Kas tõesti oleme jõudnus sellisse Eesti Vabariiki kus üks kohalik poliitik teeb enda ego rahuldamiseks seda mida ise tahab.
Koolipidaja Lüganuse Vallavalitus ei ole aastaid kooli vastu huvi tundnud, ega mingit kontrolli teinud.
Palun ministeeriumil algatada Järelevalve Lüganuse Vallavalitsuse 24.04.2023 korralduse nr 246 ja samuti 30.06.23 korraldus nr 379 mõlemal sama teema „Teenistusliku järelevalve teostamine Kiviõli I Keskkoolis” ja eksperdi Marge Lepik pädevuse vastavust nimetatud kontrolli läbiviimisel.
Palun peatage laus lollus !

Lugupidamisega
Kalle Kekki
Esitatud avaldus ei ole üksikisiku pöördumine
Arutatud on seda Kiviõli I Keskkooli õpetajate, õpilaste,
ettevõtjate, lapsevanemate, MTÜ de , kogukonnakooli eest seisjate nimel

Lüganuse vald Facebookis

Lüganuse Vallavalitsusele ja vallavolikogule läks teele alljärgnev kiri:

Lüganuse valla kodulehel ei ole ühtegi viidet sellele, et vald omaks sotsiaalmeedias infokanaleid, kuid Facebookis on olemas lehekülg aadressil https://www.facebook.com/lyganuse.ee millel kajastatakse Lüganuse valla nime all valla tegemisi. Julgen arvata, et tegemist on siiski Lüganuse valla ametliku kanaliga ja kui ei ole, siis on tegemist identiteedi vargusega ning palun meetmed kasutusele võtta, sest leht tutvustab ennast kui riigiasutust.
Eeldades, et vald kontrollib seda lehte, soovin teada saada, mis alustel on blokeeritud minu kui vallakodaniku konto ligipääs lehele? Minu konto on nime all https://www.facebook.com/uljam ning kui ma nõudsin lehel Lüganuse valla nime alt postitanud isikult oma tuvastamist, siis minu kasutaja ligipääs lehele blokeeriti. Palun taastada minu ligipääs lehele, sest minu hinnangul on antud piirang Põhiseadusvastane.
Kas vallavalitsuse arvates on vallakodanikule ligipääsu piiramine informatsioonile õige? Mida on plaanis vallavalitsusel ette võtta, et taastada olukord, kus infole ligipääs ning arvamuse avaldamine oleks igaühe õigus ning ei sõltuks lehe haldaja suvast? Kes kontrollib Lüganuse valla sotsiaalmeedia tegevusi, et need ei oleks kallutatud vaid annaksid edasi objektiivset informatsiooni valla tegemiste kohta ning valla elanikud saaksid kaasa rääkida nagu demokraatlikus ühiskonnas kohane?

Antud kiri on saadetud teabenõudena Lüganuse Vallavalitsusele täitmiseks ning infoks Lüganuse volikogu liikmetele, kes võiksid olukorra oma kontrolli alla võtta ning lõpetada ära sotsiaalmeedia tsenseerimine kus valla elanikud ei saa oma arvamust väljendada, sest Vallavalitsusele see ei meeldi kui nende tegevusi kritiseeritakse.

Uljam Teuli

Tegelikult olen mina kõige ilusam ilma peal!

Lüganuse Vallavalitsus on juba aastaid proovinud oma koolivõrku reformida, kuid ebaõnnestunult, sest kohalik kogukond arvab, et nende kool on kõige olulisem. Nii kasutas erakond Isamaa ära hetke kui nende inimene oli nii Haridusministeeriumis puldis kui ka valda juhtimas ning andis kolm kooli neljast riigile ära. Nüüd ei kaota nad populaarsust kui riik otsustab mõne kooli kinni panna ning raha jääb ka üle, et tegeleda nende asjadega mis kasvatavad populaarsust, mitte ei vähenda.
Nagu ikka, põrsast kotis ei osteta ning tehti väikene inventuur. Ma ei tea, kes on Facebooki veebilehe Lüganuse vallast_ausalt ja avameelselt haldur, kuid tõenäoliselt keegi praegusest vallavalitsusest, sest üles on riputatud Kiviõli I Keskkooli teenistusliku järelvalve õiend. Dokumendiregistrist võib selle leida samuti koos Vallavalituse korraldusega asjad korda teha. Täiesti õigustatud on küsimus, et kus on Vene kooli ja Lüganuse kooli kokkuvõtted ning miks neid pole niimoodi eksponeeritud? Kas äkki võib põhjus olla selles, et Kiviõli I Keskkool on vallavanemale ikka veel pinnuks silmas, sest trampisid 2019. aastal vallavalitsuse ukse eest tema pildi peal?

Kokkuvõte on pikk ja igav lugemine, kuid olulisena on seal välja toodud see, et probleemid on kestnud aastaid. Kui nüüd mõelda sellele, et viimase kolme aasta jooksul on koolis olnud ametis kolm direktorit, siis äkki on probleem hoopis koolipidajas?

Lüganuse vald jääb 1. septembrist pidama ainult ühte kooli – Maidla Kooli. Kuna probleem pidi olema Kiviõli I Keskkoolis, mitte koolipidajas, siis on huvitav võrrelda Haridussilma andmete läbi neid kahte kooli, sest just seda lehte on kasutatud väga palju kokkuvõtete tegemisel.

Maidlast maailma igatahes keskharidust omandama enam väga ei minda. Äkki õpivad siis mingi ameti?

Kutsehariduse omamine on ka langustrendis. Seega võib väita, et kooli inimeste haridustee lõpeb Maidla Kooli lõpetamisega. Oleks see vaid nii. Isegi põhikoolist väljalangemine on kõvasti üle keskmise:

Nii et neid graafikuid võrreldes ei saa öelda, et probleem oleks ainult ühel Lüganuse valla koolil või järjest kolmes Kiviõli I Keskkooli direktoril – viga on vallas endas kes lihtsalt ei saa oma tööga hakkama ja veeretab selle teiste kaela. Muidugi ei ole need graafikud täiuslikud, sest Maidla koolis ongi nii, et üks õpilane on 20-30 % tulemusest, kuid isegi sellises koolis kus igal õpilane saab õpetaja täieliku tähelepanu, on tase halvenem kui suuremas koolis. Kuidas seal siis õpetajatega on – kõik hästi?

Igatahes tänan valda, et ennast jälle pildile tõi, sest mulle tundub, et äkki vajaks valla tegevus ka veidi tähelepanu, sest mis võib olla lihtsam kui vigade otsimine. Näiteks vallas on palgalisel tööl avalike suhete spetsalist, kelle koolitamine spetsalistiks maksab enam kui 30 000 €, sest Heidi Uustalu skandaaliga seoses otsustati just sellise summa eest seda teenust sisse osta mitte oma töötajat koolitada. Hiljuti uurisin, et kas talle maksab vald palka või vallavanem isiklikult, sest vahepeal kippusid vallavanema tegevused kajastuma rohkem tema isiklikul FB lehel ning sealt oli siis viidatud Lüganuse valla Facebooki lehele. Tegemist oli ju ilmselgelt iseenda reklaamisega valla raha eest valla ametlikus sotsiaalmeedias.
Selle FB lehega seoses läheb kohe teabenõue teele, et kes seda haldab ning miks minu kasutaja jaoks blokeeriti lehele ligipääs pärast seda kui ma nõudsin, et küsimustele vastaja tuvastaks ennast mitte ei jääks anonüümseks ja ei peidaks ennast Lüganuse valla nime taha!
Igatahes ei ole Lüganuse Vallavalitsus kõige ilusam ilma peal, lihtsalt nende puuduseid ei ole keegi veel välja toonud. Äkki oleks aeg? Kiri postkasti uljam@teuli.net kui on probleeme mis vajavad lahendamist ning toome need välja allikaid avalikustamata.

Tee mis ei vii kuhugi…

Lüganuse vald on hääbumas. Tegelikult ei puuduta see ju mitte ainult Lüganuse valda vaid kõiki valdu üle Eesti. Ma ei tea kas see on paratamatus või saab midagi ette võtta, kuid kui vaadata, palju noori tuleb siia valda tagasi, siis see optimismi ei sisenda. Aga miks siis? Kui vaadata neid samu inimesi keda ikka ja jälle valda juhtima valitakse, siis ei saagi mingisugust edasiminekut olla. Värskeid ideid kusagilt ning kogu aur läheb selle peale, et oma kohast kinni hoida. Isegi 24. veebruaril otsustas keegi Arno Strauch kirjutada millised kurjategijad üritavad Riigikogusse kandideerida Andrea Eiche näol. Võiks ju isegi kiita, et inimene ei puhka isegi riigipühal, aga tegelikult kui sa näed pealt röövimist, siis tegelikult on vale sellest kohe sotsiaalmeediasse postitus teha ning ahhetada, millises maailmas me elame. Selleks on number 112 ning sinna saab helistada isegi see inimene, kellel väike volikogu liikme kompensatsioon kuu lõpuks juba ammugi otsa saanud, sest number on tasuta!
Mind kui oma valla kodanikku blokeeris vald Facebooki lehelt ära, sest ma ütlesin, et igaüks kes seal valla nimel sõna võtab, peaks oma nime alla panema, et oleks aru saada, kellega räägitakse. Meie oleme kõik oma nimedega, aga vald on mingi müstiline olend, kes ei julge oma nimega välja tulla. Enamasti vald mingisugust kriitikat ei talugi ning kõik arutelud blokeeritakse igaks juhuks kohe ära, sest äkki keegi küsib midagi ebameeldivat, millele ei oska või ei taha vastata. Nüüd kui ma tahan seal lehel käia, siis pean seda tegema mingi teise profiili alt. Ega seal ei olegi tegelikult midagi teha, kui vaadata seda kuidas vallavanem pensionäride keskel poseerimas käib, sest nemad on valijad. Samas noortele ei julge ta tõenäoliselt enam silmagi vaadata, sest see mis Maidla Noortekeskusega tehti, ei ole võimalik isegi mitte viisakate sõnadega väljendada.
Aga tegelikult ei saa ju Volikogu või Vallavalitsust milleski süüdistada, sest nad üritavad kindlasti oma parimat, mis siis, et kõrvalt vaadates see ainult üritusena tundubki. Mina olen pahane valla inimeste peale, kes pärast Kiviõli I Keskooli direktori põhjuseta vallandamist valisid ikka samad inimesed etteotsa tagasi. Ära kunagi usu seda mida lubatakse vaid vaata mida on minevikus tehtud! Aga inimesed tahavad uskuda ainult kõige paremat tulevikku ja kõik läheb hästi. Selline pime lootus võib valitseda ainult lotopileti ostmisel, tulevikku lotovõidu lootusele rajada ei saa.
Vald ei saanud koolide pidamisega hakkama, sest raha ei olnud. Ta ei saanud isegi nende sulgemisega hakkama ning otsustas need siis riigile anda. Kui korraks käis läbi ka küsimus, et miks Maidla Kool riigikooliks ei muutu, siis sellele kirjalikult mul ei õnnestunud kusagil vastust leida. Aga las ma arvan – nemad teavad kes on nende vallavanem ja ei terita kogu aeg tema otsuste kallal hambaid. Vabariigi aastapäeval said paar õpetajat isegi tunnustuse osaliseks ja need ei olnud koolist kes vallamaja eest protestimas käivad või petitsioone avaldavad. Nüüd on võimalik riigil need mittevajalikud koolid mõne aasta jooksul sulgeda ning vald kehitab siis ainult õlgu ja ütleb, et tema ei saa midagi teha. Ma tahaks öelda, et see ei ole nii, aga kuna riik on ka kroonilises rahapuuduses, siis peab tema ka lõpuks valusaid otsuseid tegema ning kaugemalt on neid alati lihtsam teha. Aga probleemi ei lahendata vaid lükatakse lihtsalt edasi ning seda probleemi saab lahendada ainult vald, mitte riik. Vald peab siia inimesi leidama, uusi ideid välja käima, rahvaga rääkima ning hädasolijaid aitama, mitte oma võimu betoneerima ning kritiseerijaid vaigistama.
Ja lõpuks elavadki vallas enamjaolt pensionärid ja neil ei ole kooli vaja, piisab sellest kui on palju apteeke.
Nii et iga vallaelanik peaks mõtlema, kas tulevik on noorte või pensionäride päralt ja mitte hoolima sellest, mis kasu tema täna sellest olukorrast võiks saada. Ma tean, et see on raske, sest oma igaüks tahab oma elu võimalikult hästi elada, isegi kui see tuleb tuleviku arvelt, aga kuna iga otsust tehakse mingi eesmärgi pärast, siis küsi endalt: kes sellest kõige enam võidavad – kas üksikud või enamus?

Piloodid kes ei oska lennata!

07.12.2019 saatsin ma kõikidele sel hetkel Lüganuse Vallavolikogus olnud inimestele küsimuse, mis puudutas seisukohta Vallavalitsuse tegevuse kohta Heidi Uustalu vallandamisel. See on ainukene kord, kui ma olen volikogu liikmetelt arvamust küsinud, sest nad on vallas minu esindajad ning ma pean teadma mida volikogu liikmed arvavad. Kümme inimest arvasid, et mulle pole vaja vastata ning seega jätsid nad oma kohustuse valija ees otseselt täitmata. Nüüd leiavad nad, et võiksid uuesti valituks osutuda, sest on oma tööga suurepäraselt hakkama saanud. Mina nii ei arva ning tuletan valijatele meelde, et need kümme inimest ei hooli oma valijatest vaid ainult sellest, et olla võimule võimalikult lähedal. Seda väidet kinnitab ka Aare Priimägi saates “Serviti”, kes töötas sellel ajal Vallavalitsuse heaks ja oli kursis tagamaadega. Samuti lisan ma siia dokumendi 05.12.2019 välja antud pressiteatest, millele on alla kirjutanud haridusnõunik Aare Priimägi, kuid dokumendi atribuutides on näha, et see on loodud Marja-Liisa arvutis ning Viktor Rauamile ülevaatamiseks edasi saadetud.

Niipalju siis võimude lahususest, millest volikogu liikmed kogu aeg rääkisid. Nende tegevus läks vallale maksma 30 000

115 Arno Strauch

137 Marja-Liisa Veiser

138 Juho Põld

155 Andrea Eiche

179 Inna Kalamäe

181 Dmitri Dmitrijev

182 Irina Minina

183 Vladislav Lazrevitš

189 Aleksandr Kozlov

204 Valeri Dmitrijev

Nimekirjas on ka Andrea Eiche kes oli oma tegemistega küll teisel pool rindejoont, kuid aus on välja tuua, et ka tema ei leidnud aega valija kirjale vastata.

See on peaaegu kaks aastat tagasi antud lubadus, mis saab nüüd täidetud! Edu valimistel neile, kes lähevad sinna midagi tegema ka teiste heaks, mitte ei vaata ainult seda, kuidas enda elu paremaks muuta!